Poseta eksperata ENQA

Dana 22. maja 2023. godine, Nacionalno akreditaciono telo (NAT) ugostilo je eksperte Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) u sklopu „posete napretka” (Progress Visit).

NAT je tokom jednodnevne posete organizovao sedam sastanaka kojima su, osim dva eksperta ENQA, prisustvovali predstavnici NAT-a (direktor, članovi Upravnog odbora, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Komisije za odlučivanje po žalbama, Sekretarijata i Sektora za poslove akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta), Ministarstva prosvete Republike Srbije, Rektorata Univerziteta u Beogradu, Akademije strukovnih studija Beograd i recenzenata.

Odbor ENQA je na sednici održanoj 28. aprila 2020. godine doneo Odluku o potvrđivanju pridruženog statusa NATA-a (Affiliate) u ovoj organizaciji, uzevši u obzir Izveštaj Panela eksperata ENQA o usklađenosti agencije sa Standardima i smernicama za obezbeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG, 2015) od 20. februara 2020. godine, a nakon eksterne evaluacije koja je sprovedena od aprila do decembra 2019. godine. Odbor ENQA je tada zaključio da ukupan nivo usklađenosti sa ESG-om nije bio dovoljan za obnavljanje punopravnog članstva NAT-a u ovoj asocijaciji. NAT-u je potom predloženo da pažljivo sprovede preporuke Panela i da u okviru naknadnog praćenja (Follow-Up) iskoristi priliku da podnese izveštaj Follow-Up Report i organizuje dobrovoljnu „posetu napretka” (progress visit) nakon najmanje dve godine. Prema Smernicama za evaluaciju agencija ENQA (Guidelines for ENQA Agency Reviews, 2016), „naknadni izveštaj” (Follow-Up Report) i „poseta napretka” (Progress Visit) predstavljaju sastavne delove naknadnog procesa revizije agencije.

Svrha posete napretka nije provera usklađenosti agencije sa ESG standardima, već podsticanje dijaloga koji je orijentisan na poboljšanje celokupnog sistema visokog obrazovanja i obezbeđenja njegovog kvaliteta, pa je NAT još tokom 2022. godine prepoznao Follow-Up proceduru kao višestruko značajnu za njegov dalji razvoj na putu do punopravnog članstva u ENQA. Tako, NAT je podneo izveštaj (Follow-Up Report) Evropskoj asocijaciji još u januaru 2023. godine i u njemu izložio sve aktivnosti, promene i procese koji su bili od značaja za rad NAT-a u prethodnom periodu, sa posebnim prikazom ispunjenosti preporuka (po ESG standardima) koje je Panel ENQA uvrstio u svoj Izveštaj iz 2020. godine. Nakon toga, Sekretarijat ENQA je zakazao posetu eksperata za 22. maj 2023. godine.

Učesnici posete su imali priliku da kroz konstruktivan razgovor sa ekspertima ukažu na sve prednosti i mane našeg sistema obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, kao i da daju predloge za njegovo unapređenje. Istaknut je značajan pomak u radu naše agencije, posebno u kontekstu implementacije izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju od 2021. godine koje su dovele do nove organizacije NAT-a, kao i do većih garantija nezavisnosti same agencije (prema ESG-u: organizaciona, operacionalna i nezavisnost formalnih ishoda). NAT-u je savetovano da, zajedno sa ključnim zainteresovanim stranama, odnosno partnerima (stakeholders), preuzme aktivnu ulogu u definisanju strateških ciljeva sistema visokog obrazovanja koji su orijentisani ne samo ka obezbeđenju kvaliteta (quality assurance), već i ka poboljšanju kvaliteta (quality enhancement) i uspostavljanju bolje kulture kvaliteta (quality culture).

NAT će se u narednom periodu posvetiti daljem ispunjavanju preporuka ENQA, posebno kroz projekat SEQA-ESG2, u cilju ponovnog podnošenja zahteva za punopravno članstvo u ovoj organizaciji.