Посета експерата ENQA

Дана 22. маја 2023. године, Национално акредитационо тело (НАТ) угостило је експерте Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) у склопу „посете напретка” (Progress Visit).

НАТ је током једнодневне посете организовао седам састанака којима су, осим два експерта ENQA, присуствовали представници НАТ-а (директор, чланови Управног одбора, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Комисије за одлучивање по жалбама, Секретаријата и Сектора за послове акредитације и спољашње провере квалитета), Министарства просвете Републике Србије, Ректората Универзитета у Београду, Академије струковних студија Београд и рецензената.

Одбор ENQA je на седници одржаној 28. априла 2020. године донео Одлуку о потврђивању придруженог статуса НАТА-а (Affiliate) у овој организацији, узевши у обзир Извештај Панела експерата ENQA о усклађености агенције са Стандардима и смерницама за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG, 2015) од 20. фебруара 2020. године, а након екстерне евалуације која је спроведена од априла до децембра 2019. године. Одбор ENQA је тада закључио да укупан ниво усклађености са ESG-ом није био довољан за обнављање пуноправног чланства НАТ-а у овој асоцијацији. НАТ-у је потом предложено да пажљиво спроведе препоруке Панела и да у оквиру накнадног праћења (Follow-Up) искористи прилику да поднесе извештај Follow-Up Report и организује добровољну „посету напретка” (progress visit) након најмање две године. Према Смерницама за евалуацију агенција ENQA (Guidelines for ENQA Agency Reviews, 2016), „накнадни извештај” (Follow-Up Report) и „посета напретка” (Progress Visit) представљају саставне делове накнадног процеса ревизије агенције.

Сврха посете напретка није провера усклађености агенције са ESG стандардима, већ подстицање дијалога који је оријентисан на побољшање целокупног система високог образовања и обезбеђења његовог квалитета, па је НАТ још током 2022. године препознао Follow-Up процедуру као вишеструко значајну за његов даљи развој на путу до пуноправног чланства у ЕNQA. Тако, НАТ је поднео извештај (Follow-Up Report) Европској асоцијацији још у јануару 2023. године и у њему изложио све активности, промене и процесе који су били од значаја за рад НАТ-а у претходном периоду, са посебним приказом испуњености препорука (по ESG стандардима) које је Панел ENQA уврстио у свој Извештај из 2020. године. Након тога, Секретаријат ENQA је заказао посету експерата за 22. мај 2023. године.

Учесници посете су имали прилику да кроз конструктиван разговор са експертима укажу на све предности и мане нашег система обезбеђења квалитета високог образовања, као и да дају предлоге за његово унапређење. Истакнут је значајан помак у раду наше агенције, посебно у контексту имплементације измена и допуна Закона о високом образовању од 2021. године које су довеле до нове организације НАТ-а, као и до већих гарантија независности саме агенције (према ESG-у: организациона, операционална и независност формалних исхода). НАТ-у је саветовано да, заједно са кључним заинтересованим странама, односно партнерима (stakeholders), преузме активну улогу у дефинисању стратешких циљева система високог образовања који су оријентисани не само ка обезбеђењу квалитета (quality assurance), већ и ка побољшању квалитета (quality enhancement) и успостављању боље културе квалитета (quality culture).

НАТ ће се у наредном периоду посветити даљем испуњавању препорука ЕNQA, посебно кроз пројекат SEQA-ESG2, у циљу поновног подношења захтева за пуноправно чланство у овој организацији.