Podnošenje zahteva za akreditaciju akademija strukovnih studija i njihovih studijskih programa

U skladu sa članom 52. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18-dr.zakon, 73/18, 67/19 i 6/20-dr.zakoni), Nacionalno akreditaciono telo (NAT) podseća da je visokoškolska ustanova, kojoj je izdata dozvola za rad, dužna da podnese zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa najkasnije godinu dana od dobijanja dozvole za rad. Imajući u vidu da su akademije strukovnih studija nastale statusnom promenom spajanjem visokih škola strukovnih studija, te da nastavljaju izvođenje akreditovanih studijskih programa u skladu sa dozvolama za rad izdatim visokim strukovnim školama, pravnim prethodnicama akademija, smatra se da su studijski programi akreditovani do isteka važeće akreditacije za te studijske programe. U skladu sa navedenim akademija strukovnih studija, kojoj je izdata dozvola za rad, dužna je da podnese zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove najkasnije godinu dana od dobijanja dozvole za rad, kao i zahtev za novu akreditaciju studijskog programa najkasnije godinu dana pre isteka roka iz člana 23. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju.

Nacionalno akreditaciono telo obaveštava akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija koje su ušle u sastav akademija da će se u međuvremenu:

  1. Nastaviti postupanje po zahtevima za akreditaciju studijskih programa koje su podnele visoke škole strukovnih studija, čiji je osnivač Republika Srbija, pre statusne promene spajanja u akademije strukovnih studija. Uverenje i odluka o akreditaciji studijskog programa izdavaće se podnosiocu zahteva – visokoj školi strukovnih studija uz navođenje pravnog sledbenika ustanove – akademije strukovnih studija;
  2. Postupati po zahtevima za akreditaciju studijskih programa koje podnese akademije strukovnih studija, čiji je osnivač Republika Srbija, ali će donošenje odluka o akreditaciji biti moguće tek nakon što akademija – podnosilac zahteva za akreditaciju studijskog programa, podnese zahtev za akreditaciju akademije kao visokoškolske ustanove; i
  3. Postupati po zahtevima za proširenje akreditacije studijskih programa, koji imaju važeću akreditaciju, promenom broja studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studija, koje podnese akademija strukovnih studija. Uverenje i odluka o proširenju akreditacije studijskog programa promenom broja studenata koji mogu da se upišu u prvu godinu studija izdavaće se visokoj školi strukovnih studija, kojoj je prethodno izdato uverenje o akreditaciji studijskog programa, uz navođenje pravnog sledbenika ustanove – akademije strukovnih studija.