Studijska poseta NAKVIS-u, Ljubljana, Slovenija

Delegacija NAT-a učestvovala je u Studijskoj poseti Nacionalnoj agenciji Republike Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju (NAKVIS), u Ljubljani, u Republici Sloveniji, u periodu od 24. do 26. novembra 2022. godine, u okviru IPA projekta „Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji – REdiS 2030”. Ova poseta je imala za cilj da pripremi NAT za predstojeću savetodavnu posetu ENQA recenzentskog panela (ENQA Review Panel’s progress visit).

NAT su predstavljali v. d. direktora prof. dr Ana Šijački, predsednik Komisije za akreditaciju prof. dr Milorad Milovančević, sekretar, koordinatori i zaposleni u Sekretarijatu NAT-a, članovi Komisije za akreditaciju, Komisije za žalbe i Upravnog odbora NAT-a.

Predstavnici NAT-a imali su priliku da prisustvuju radionicama posvećenim principima akreditacije i obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Slovenije, kao i boljem razumevanju ESG standarda i uopšte vrednostima na kojima počiva Evropski prostor za visoko obrazovanje.

Prvog dana posete, direktor NAKVIS-a prof. dr Franci Demšar upoznao je sve prisutne sa misijom i vrednostima, organizacionom strukturom i strategijom NAKVIS-a, kao i ključnom elementu stabilnosti svake agencije za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju – nezavisnosti, dok su njegovi saradnici govorili o internom sistemu obezbeđenja kvaliteta i samovrednovanja, kao i o informacionim tehnologijama kojima agencija raspolaže (rad u posebnim aplikacijama ”eNAKVIS” ”iNAKVIS”).

Drugog dana posete, naše kolege iz Slovenije su predstavile svoje standarde i ključne segmente postupaka akreditacije i evaluacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, sa posebnim osvrtom na ulogu koju NAKVIS ima u razvoju kulture kvaliteta u slovenačkom visokom obrazovanju. Takođe, bilo je reči o recenzentima, njihovom izboru i obuci. Učesnici su upoznati i sa radom Saveta NAKVIS-a, kao najvišeg organa ove agencije, koji donosi odluke i funkcioniše u skladu sa principima sprečavanja sukoba interesa i nepristrasnosti. Na samom kraju, prezentovan je rad Žalbenog komiteta (komisije), tu uključujući način izbora članova, pravila žalbenog postupka usklađena sa slovenačkim upravnim pravom i iskustva drugostepenog organa u prevazilaženju glavnih izazova u postupcima po žalbama visokoškolskih ustanova.

NAKVIS i NAT nastavljaju prijateljsku saradnju, a početkom naredne godine će učestvovati u razmeni zaposlenih u sklopu ”CEENQA Staff Exchange Scheme”.