Učešće predstavnika NAT-a na radionici projekta REdiS 2030 4. februara 2020. u Beogradu

U utorak, 4. februara 2020. godine, predstavnici Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije – NAT: prof. dr Ana Šijački, predsednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), prof. dr Tatjana Cvetkovski, članica KAPK, i dr Aleksandar Jović, šef odseka za međunarodnu saradnju, projekte i edukaciju NAT-a, učestvovali su na radionici projekta REdiS 2030. Tokom radionice predstavnici korisnika projekta REdiS 2030: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog akreditacionog tela, Agencije za kvalifikacije i Nacionalnog prosvetnog saveta, utvrdili su mogućnosti i izazove koji su od značaja za strateško planiranje internih i eksternih komunikacija u sprovođenju reforme obrazovanja u Srbiji i podrške koju pruža Evropska unija u tom procesu.

Kroz aktivno učešće i zdravu debatu učesnici su razmatrali, kroz SWOT analizu (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – snage, slabosti, prilike, pretnje), četiri cilja koja su postavljena u Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine: 1) povećanje kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja do maksimalno dostižnog nivoa – onog koji proističe iz naučnih saznanja o obrazovanju i ugledne obrazovne prakse; 2) povećanje obuhvata stanovništva Srbije na svim obrazovnim nivoima, od predškolskog vaspitanja i obrazovanja do celoživotnog učenja; 3) dostizanje i održavanje relevantnosti obrazovanja, posebno onog koje se potpuno ili delimično finansira iz javnih izvora, tako što će se struktura sistema obrazovanja usaglasiti sa neposrednim i razvojnim potrebama pojedinaca, ekonomskog, socijalnog, kulturnog, istraživačkog, obrazovnog, javnog, administrativnog i drugih sistema; i 4) povećanje efikasnosti upotrebe svih resursa obrazovanja, odnosno završavanje obrazovanja u predviđenom roku, sa minimalnim produžetkom trajanja i smanjenim napuštanjem školovanja. Učesnici su imali priliku da se posvete svakom od ciljeva koji su postavljeni u Strategiji, da ga sagledaju kroz različite prizme i daju odgovore na pitanja SWOT analize. Na ovaj način, dobili su bolji uvid u izazove, prednosti, kao i najbolje puteve za rešavanje stavki koje predstavljaju izazov.

Prepoznajući važnost obrazovanja za rešavanje društvenih i ekonomskih izazova, Evropska unija pruža podršku Srbiji u sprovođenju reforme obrazovanja. Projekat „Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji“ (engl. „EU support to Reform of Education in Serbia“ – REdiS 2030, broj projekta EuropeAid/139264/DH/SER/RS) deo je Ugovora o reformi sektora obrazovanja, kojim se podržava pružanje kvalitetnih obrazovnih mogućnosti, u skladu sa potrebama tržišta rada. Aktivnosti projekta su: 1) jačanje kapaciteta krovnih obrazovnih ustanova, sa ciljem bolje koordinacije, saradnje i primene sektorskog pristupa; 2) kreiranje javnih politika na osnovu podataka, efikasnije praćenje i izveštavanje o sistemu obrazovanja, i podršku izradi novog strateškog okvira za razvoj obrazovanja do 2030. godine; 3) mehanizme za osiguranje kvaliteta na svim nivoima obrazovanja; 4) unapređenje informisanosti građana o toku reforme obrazovanja; i 5) ispostavljanje dijaloga o obrazovnim politikama sa svim relevantnim akterima. Komponente projekta su: 1) jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta glavnih institucija da primene sektorski pristup u sektoru obrazovanja; 2) podrška unapređivanju kreiranja politika zasnovanih na dokazima, praćenju i izveštavanju u oblasti obrazovanja; 3) podrška unapređivanju mehanizama osiguranja kvaliteta u sistemu obrazovanja; 4) podrška širenju svesti o vidljivosti reforme obrazovanja i njene dobrobiti za građane Srbije; i 5) podrška sprovođenju SRPC u obrazovanju i održavanju kontinuiranog dijaloga o politici.