Generalna skupština CEENQA u Bakuu

Generalna skupština i tematska radionica CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Mreža agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope) održana je od 17. do 18. maja 2024. godine u Bakuu, u Azerbejdžanu. Organizator događaja bila je azerbejdžanska agencija TKTA. NAT je predstavljao sekretar Janko Balšić.

CEENQA je organizacija koja okuplja agencije nadležne za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju sa prostora Centralne i Istočne Evrope, istočnog Mediterana, Centralne Azije i Kavkaza, a NAT je njen punopravni član od 2020. godine. Kao punopravni član, NAT ima pravo glasa u CEENQA i aktivno učestvuje u donošenju odluka.

Sekretar NAT-a je prvog dana prisustvovao tematskoj radionici posvećenoj prekograničnom obrazovanju i saradnji, trendovima i izazovima u međunarodnoj akreditaciji i evaluaciji, primerima dobre prakse u priznavanju stranih kvalifikacija, strateškom planiranju, kao i pravnim i političkim okvirima za prekogranično priznavanje.

Generalna skupština CEENQA održana je drugog dana i tom prilikom je usvojena Strategija CEENQA za period od 2024. do 2030. godine, kao i finansijski izveštaj za prethodnu godinu. Takođe, glasalo se o izboru četiri nova člana Odbora CEENQA i predsednika CEENQA. Za novu predsednicu ove organizacije izabrana je dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, iz hrvatske agencije AZVO.

Ceo događaj predstavljao je pogodnu platformu za razmenu znanja i iskustava među članicama CEENQA, kao i za formiranje novih partnerstava i inicijativa koje će doprineti unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u regionu i šire. Učesnici su imali priliku da diskutuju o aktuelnim izazovima sa kojima se suočavaju obrazovne institucije na području delovanja CEENQA. Poseban akcenat stavljen je na važnost usklađivanja standarda kvaliteta i procedura priznavanja kvalifikacija kako bi se olakšala mobilnost studenata i pripadnika akademske zajednice.