Студије по дуалном моделу

Национални савет за високо образовање, на електронској седници закљученој 28. фебруара 2020. године, донео је Правилник о изменама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Службени гласник РС”, бр. 13/19 и 1/21) којим је дефинисан Стандард 17: Студије по дуалном моделу и поступак акредитације студијског програма I и II степена високог образовања, односно модула у оквиру студијског програма по дуалном моделу студија.

Правилник и стандарде можете погледати на следећој страници: Акредитација студијског програма

Национално акредитационо тело извршило је потребне измене у софтверу НАТ2019 којима је омогућено уношење и провера акредитационих параметара студијских програма и модула по дуалном моделу студија.

Студијски програм, односно модул по дуалном моделу може се организовати на академским студијама I и II степена студија високог образовања у свим областима и свим образовно-научним пољима (осим у пољима друштвено-хуманистичким и медицинских наука), односно образовно-уметничким пољу, као на струковним студијама у свим областима и свим пољима.

Захтев за акредитацију студијског програма по дуалном моделу студија, односно захтев за проширење акредитације акредитованог студијског програма додавањем модула за организацију студија по дуалном моделу (захтев за давање сагласности за организацију модула у оквиру акредитованог студијског програма за остваривање студијског програма по дуалном моделу) без повећања броја студената, може поднети акредитована високошколска установа, уз достављање одговарајуће документације прописане Правилником и Стандардима, а након извршеног плаћања одговарајуће накнаде за акредитацију студијског програма, односно измене студијског програма (проширење акредитације) по издатом рачуну од стране Националног акредитационог тела, као и извршеног пребацивања („Upload“) података из Софтвера НАТ2019 у централни регистар те апликације.

Детаљно упутство о подношењу захтева за акредитацију налази се на следећој страници: Поступак подношења захтева за акредитацију