Sastanak predstavnika ministarstava i agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u Briselu

U Briselu je od 8. do 9. marta 2023. godine održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici ministarstava i agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju iz zemalja Zapadnog Balkana. Cilj sastanka bila je promocija značaja usaglašavanja nacionalnih sistema visokog obrazovanja sa  Standardima i smernicama za obezbeđenje kvaliteta Evropskog prostora visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for quality assurance in the EHEA – ESG) sa posebnim osvrtom na ulogu nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti. Domaćini su bili čelnici Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) i Evropskog registra za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher EducationEQAR). Predstavnici NAT-a i Ministarstva prosvete Republike Srbije aktivno su učestvovali na ovom sastanku zajedno sa kolegama iz država Zapadnog Balkana. S obzirom na to da je ovaj događaj organizovan zajedno sa uvodnim sastankom projekta SEQA-ESG2, u njemu su učestvovali i predstavnici iz Azerbejdžana i Ukrajine, kao i učesnice projekta SEQA-ESG1.

Na sastanku u Briselu, predstavnici ENQA i EQAR ukazali su na to da je obezbeđenje kvaliteta ključna karakteristika u razvoju međusobnog poverenja i u povećanju mobilnosti i pravičnog priznavanja kvalifikacija i perioda studiranja širom Evrope. Kao što je navedeno u dokumentu Paris Communiqué od 25. maja 2018. godine (http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf), obezbeđenje kvaliteta ostaje jedan od stubova Evropskog prostra visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA). Međutim, nekoliko zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, ili još uvek nema nezavisnu agenciju za obezbeđenje kvaliteta ili agencije nisu usklađene sa „ESG”-om. Sastanak predstavnika agencija i ministarstava pod nazivom Legislative alignment with the ESG: the path towards meeting the Bologna Process key commitment on quality assurance in the Western Balkans je organizovan upravo da bi se u državama Zapadnog Balkana podstakla implementacija ključne obaveze Bolonjskog procesa: uspostavljanje sistema obezbeđenja kvaliteta koji je u skladu sa „ESG” standardima.

Predstavnici ministarstava i agencija za obezbeđenje kvaliteta iz Slovenije i Hrvatske su takođe učestvovali u radu sastanka s obzirom na zajedničke karakteristike sistema obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i njihovo iskustvo u podržavanju drugih nacionalnih agencija da postignu usklađenost sa „ESG”-om.

Predstavnici nacionalnih agencija imali su priliku da učestvuju u radionicama na sledeće teme: Stakeholder involvement in building a fit-for-purpose QA agency; Engagement of peer-review experts, including students, for the provision of External Quality Assurance; Addressing the effectiveness of the internal quality assurance Processes of Higher Education Institutions as described in Part 1 of the ESG. Predstavnicima ministarstava posvećen je poseban deo sastanka pod nazivom Roundtable: key challenges in reaching compliance with the ESG in Western Balkans, gde su svi delegati izložili glavne izazove sa kojima se suočavaju njihovi nacionalni sistemi visokog obrazovanja.

Drugog dana sastanka (9. marta), delegati iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana i Ukrajine prisustvovali su uvodnom sastanku (kick-off meeting) projekta SEQA-ESG2 čiji je cilj da navedene države usklade svoje sisteme visokog obrazovanja sa ESG-om (više o tome možete pročitati u okviru sekcije Međunarodni projekti).