Јавни позив за рецензенте

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И СПОЉАШЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (Линк за Одлуку)

Ради избора кандидата за рецензенте у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма и спољашње провере квалитета високошколских установа у Републици Србији и утврђивања Листе рецензената Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (у даљем тексту: Национално акредитационо тело) на службеној интернет страници објављује Јавни позив за пријављивање кандидата за рецензенте у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма и спољашње провере квалитета високошколских установа у Републици Србији (у даљем тексту: Јавни позив).

За рецензенте у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма и спољашње провере квалитета високошколских установа у Републици Србији (у даљем тексту: Рецензенти) могу бити изабрани наставници високошколских установа у Републици Србији, као и наставници у одговарајућем звању са високошколских установа ван територије Републике Србије, студенти и привредници.

Листу рецензената утврђује Управни одбор Националног акредитационог тела, која се објављује на званичној интернет страници Националног акредитационог тела и садржи ближе податке о рецензентима.

УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Приликом избора кандидата за Рецензенте из реда наставника високошколских установа води се рачуна о његовом стручном и научном односно уметничком доприносу, искуству у пословима акредитације и обезбеђивању квалитета у високом образовању, учешћу на пројектима, међународном академском искуству и другим елементима исказаним у Обрасцу за пријављивање кандидата из реда наставника високошколских установа (Образац бр. 1), који чини саставни део овог јавног позива.

Приликом избора кандидата из реда студената води се рачуна о оствареној просечној оцени и ефикасности током студирања, познавању Закона о високом образовању и Стандарда за акредитацију и спољашњу проверу квалитета у високом образовању и другим елементима исказаним у Обрасцу за пријављивање кандидата из реда студената (Образац бр. 2), који чини саставни део овог јавног позива.

Приликом избора кандидата из реда привредника води се рачуна о његовој стручности и угледу који ужива, познавању Закона о високом образовању и Стандарда за акредитацију и спољашњу проверу квалитета у високом образовању и другим елементима исказаним у Обрасцу за пријављивање кандидата из реда привредника (Образац бр. 3), који чини саставни део овог јавног позива.

Рецензент не може бити лице које је изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у органу политичке странке, на дужност органа пословођења високошколске установе, члана Националног савета за високо образовање, Комисије за акредитацију Националног акредитационог тела, Комисије за одлучивање по жалбама Националног акредитационог тела, односно запослено у Националном акредитационом телу.

РОК И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА

Рок за подношење пријаве је 60 дана од дана објављивања Јавног позива.

Пријављивање кандидата за Рецензенте из реда наставника врши се достављањем попуњеног Обрасца бр. 1.

Пријављивање кандидата из реда студената врши се достављањем попуњеног Обрасца бр. 2 и одговарајућих потврда за документовање статуса студента и оствареног успеха у студирању до пријаве на Јавни позив.

Пријављивање кандидата из реда привредника врши се достављањем попуњеног Обрасца бр. 3.

Сви кандидати за Рецензенте у обавези су да поред наведеног доставе и уверење о некажњавању и уверење да се против њих не води кривични поступак.

Обрасци за пријављивање кандидата (Образац бр. 1, 2 и 3) налазе се на службеној интернет страници Националног акредитационог тела www.nat.rs.

Пријава на Јавни позив са потребном документацијом врши се достављањем у затвореној коверти на адресу: Национално акредитационо тело – за Јавни позив за кандидате за Рецензенте, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, Палата „Србија”, Источно крило, канцеларија 477, и електронским путем на е-mail: konkursi@nat.rs.

У случају додатних питања контакт особа у Националном акредитационом телу је Александра Љутовац (e-mail: konkursi@nat.rs и телефон: 064/822-88-76).